TEP-TEPE

เพื่อให้วิศวกรไทยมีศักยภาพทัดเทียมกับนานาชาติ TSE จึงจัดตั้งโครงการ TEP-TEPE ซึ่งเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อสร้างวิศวกรรุ่นใหม่ให้มีภาวะความเป็นผู้นำในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง และช่วยขับเคลื่อนโลกยุคใหม่ทั้งภายในและต่างประเทศ

ทุกหลักสูตรใน TEP-TEPE นั้นจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมกับได้เข้ารับการประเมินและรับรองคุณภาพจากหลายประเทศ เพื่อให้หลักสูตรของเราได้มาตรฐานสูงสุด

TEP

หลักสูตร TEP นักศึกษาจะศึกษา 2 ปีแรก ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในประเทศไทย และ 2 ปีหลัง สามารถเลือกศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 1 แห่ง จาก 3 มหาวิทยาลัยคู่สัญญาของ TSE

TEPE

หลักสูตรของ TEPE เป็นการนำมาตรฐานการศึกษาระดับสากลสู่ประเทศไทย นักศึกษาจะใช้เวลาเรียนทั้งหมด 4 ปี ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยได้รับการเรียนการสอนในหลักสูตรภาษาอังกฤษ พร้อมโอกาสในการรับทุนการศึกษาและการเดินทางไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ

ALUMNI

NEWS

อ่านเพิ่มเติม